Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 
VEDTEKTER FOR LOPPA NÆRINGSFORENING Tilbake Utskriftsvennlig side

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 22.08.2008 (finnes også som PDF-dokument).

 

 

§ 1 FORMÅL

Loppa Næringsforening (LNF) er en frittstående og selvstendig organisasjon som har til formål å arbeide for en positiv næringsutvikling i Loppa kommune. Et felles overordnet mål vil være å beholde og øke verdiskaping og sysselsetting i bedrifter i kommunen. Dette ved å utvikle eksisterende bedrifter og ved å medvirke til etablering av nye. I arbeidet skal det tas hensyn til sosiale, kulturelle og miljømessige sider ved Loppasamfunnet.

 

LN skal være talerør og pådriver overfor kommunen og andre som arbeider med

næringsutvikling.

 

 

§ 2 MEDLEMSKAP

Som medlemmer i LN kan opptas næringsaktører registrert i kommunen. Ved oppstart i 2008 er automatisk alle næringsaktører i kommunen å regne som medlemmer.

 

 

§ 3 ØKONOMI OG KONTINGENT

LNF’s virksomhet er basert på medlemsavgift og tilskudd fra offentlige myndigheter og andre, samt inntekter fra egen virksomhet.

 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet i forbindelse med den årlige budsjettbehandling. Ved tegning av medlemskap, forplikter medlemmene seg å innbetale vedtatte kontingenter.

 

 

§ 4 STYRETS SAMMENSETNING

Styret skal ha 3 medlemmer som velges blant foreningens medlemmer. Funksjonstiden for styremedlemmene er 2 år. Styreleder velges for 1 år om gangen. 1 av styremedlemmene er på valg hvert år, første gang etter loddtrekning. Styremedlemmene kan gjenvelges.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.

Av disse må styreleder eller nestleder være tilstede. Nestleder velges av styret. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

 

 

§ 5 STYRETS OPPGAVER

Styret skal lede næringsforeningen etter vedtektene og de retningslinjer og planer årsmøtet fastsetter. Det koordiner planer og aktiviteter og trekker opp rammer for den virksomhet som skal utøves.

 

Styret ansetter/engasjerer og avskjediger personale og fastsetter lønninger.

Styret skal utarbeide budsjettforslag, årsplaner og årsmelding.

Styret skal føre protokoll som godkjennes på neste møte.

 

 

§ 6 ADMINISTRASJON

Styrets leder skal løpende følge opp det administrative arbeidet og være mellomledd mellom administrasjonen og styre for øvrig.

 

Administrativ funksjon ivaretas i oppstartsperioden av Loppa kommune ved prosjektleder for omstillingsarbeidet. Vedkommende deltar i årsmøtet og styremøter med tale- og forslagsrett.

 

 

§ 7 VALGKOMITE

Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Hvert år trer 2 av komiteens medlemmer ut. Valgkomiteen velger selv sin leder.

 

Komiteens oppgave er å legge fram for årsmøtet forslag til alle valg. Forslaget sendes styret senest 1 uke før årsmøtet.

 

 

§ 8 UTMELDING

Eventuell utmelding skal skje innen 31.12 vedkommende år. Medlem som ikke har betalt kontingenten innen årets utgang, strykes automatisk som medlem i Loppa Næringsforening.

 

Før eventuell innmelding på nytt må skyldig kontingent innbetales.

 

 

§ 9 ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det skal holdes hvert år innen 30. mars. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel. Med innkallingen skal være sakliste, årsmelding og regnskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte medlemmer.

 

Alle medlemmer som har betalt medlemsavgiften har stemmerett. Hvert medlem har 1 stemme. Medlemmer kan la seg representere ved fullmakt.

 

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av sakene som er nevnt i § § 13 og 14. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som møtet er innkalt for.

 

 

§ 10 SAKER PÅ ÅRSMØTET

1. Godkjennelse av sakliste

2. Valg av møteleder og referent.

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

4. Styrets årsmelding

5. Revidert regnskap

6. Valg av styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

7. Valg av revisor (Kan delegeres til styret å ansette)

8. Valg av valgkomite

9. Behandling av innkomne forslag

 

Første årsmøte vedtar kontingent og budsjett.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen angitt frist i innkallingen.

 

Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning, jfr. §§ 13 og14.

 

 

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av, og tillegg til foreningens vedtekter, kan fattes på ordinært og ekstra­ordinært årsmøte og da med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, kan styret, dersom årsmøtet ikke bestemmer noe annet, innkalle til ekstraordinært årsmøte.

 

Vedtektsendringen kan her vedtas med alminnelig flertall. Forslag til vedtektsendringer skal meddeles medlemmene skriftlig senest 14 dager før

årsmøtet.

 

 

§ 12 OPPLØSNING

Foreningen kan oppløses dersom 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer stemmer for det på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Dette gjelder ved første gangs behandling. Dersom ikke 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer møter, eller er representert ved fullmakt, innkalles til ekstraordinært årsmøte.

 

Oppløsning skal gjennomføres dersom forslaget får støtte fra minst 2/3 av de representerte medlemmer.

 

Forslaget om oppløsning av foreningen skal snarest tilsendes medlemmene etter at det er framsatt. Årsmøtet treffer ved oppløsning bestemmelser om anvendelse av foreningens midler. dersom forslaget får støtte fra minst 2/3 av de representerte

medlemmer. Forslaget om oppløsning av foreningen skal snarest tilsendes medlemmene etter at det er framsatt.

 

Årsmøtet treffer ved oppløsning bestemmelser om anvendelse av foreningens midler.

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord